Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Стаття повинна бути оригінальною, актуальною для зарубіжної та вітчизняної педагогічної науки, не опублікованою ніким раніше і не поданою до публікації в інші видання.
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог та вимог Постанови ВАК від 15.01.2003 № 7-051/1, до друку не приймаються.

Керівництво для авторів

        Матеріал, що надсилається для публікації може включати постановку проблемних теоретичних питань, пропозиції розробки нових направлень, результати конкретних наукових розвідок.

        До друку приймаються лише ті наукові статті (науковою вважається стаття, яка містить результат теоретичного або експериментального дослідження і призначена для наукового видання), які містять: 1) постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями; 2) аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми; 3) окреслення невирішених питань, порушених у статті; 4) формулювання мети і завдань статті; 5) виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми.

        Усі автори повинні дотримуватися стандартів, викладених в етичних принципах журналу. Зокрема, авторам слід уникати плагіату і само-плагіату, подання дубльованих текстів до різних видань, а також зловживання посилання на власні публікації.

        Технічні параметри: формат А4, поля — 2 см. Відступ абзацу — 1,25 см, інтервал між абзацами — 0 см. Гарнітура Times New Roman Cyr 11 пунктів, без переносів, інтервал одинарний. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом та курсивом. Бажано уникати набору тексту лише великими літерами. Використовуються прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире. Сторінки без нумерації. Рисунки нумеруються. Формули виконуються в редакторі Equation Editor, вставляються в таблицю.

          Обсяг статті — від 0,5 до 0,8 др. арк.

        Авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

        Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

        Матеріали розташовуються у наступній послідовності (див. зразок): індекс УДК (абзац з вирівнюванням за лівим краєм жирним шрифтом); ініціали та прізвище автора / авторів (абзац з вирівнюванням за правим краєм жирним шрифтом); вчене звання, вчений ступінь, посада (абзац з вирівнюванням за правим краєм); місце роботи: назва установи, населеного пункту, якщо його назва не входить до назви установи, назва країни для іноземних авторів (абзац в дужках з вирівнюванням за правим краєм); персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням за правим краєм); ідентифікатор ORCID (єдиний міжнародний реєстр вчених) – http://orcid.org/; назва статті (жирний шрифт, абзац без відступу першого рядка, вирівнювання за центром); анотація статті (6 рядків) українською мовою (курсив, абзац з вирівнюванням за центром) з ключовими словами після анотації з абзацу; текст статті; список використаних джерел та літератури (назва списку жирним шрифтом), розміщених під відповідною назвою у порядку посилання у статті та оформлених відповідно до вимог ВАК України (не більше 15 джерел, окрім публікацій історичного характеру); транслітерований список джерел та літератури; прізвище автора, назва та анотація статті російською мовою з ключовими словами ідентична українській. Прізвище автора, назва та анотація статті англійською мовою (250 слів) за наступним планом: постановка проблеми, матеріал дослідження та його методи, виклад результатів, висновки, ключові слова з абзацу.

1.  Зразок оформлення статті

УДК 370.182

                                                                                                                                         Олександр Вознюк,

                                                                                                               доктор педагогічних наук, доцент,

                                                                                професор кафедри англійської мови з методиками

                                                                                         викладання в дошкільній та початковій освіті,

                                                                                                     Житомирський державний університет

                                                                                                                                           імені Івана Франка,

                                                                                                                       ORCID ID 0000-0002-4458-2386,

                                                                                                                                                 alexvoz@ukr.net

                                                                                                                                                 Віктор Шатило,

                                                                                                                доктор медичних наук, професор,

                                                                                  ректор КВНЗ «Житомирський медичний інститут»

                                                                                                                         Житомирської обласної ради,

                                                                                                                        ORCID ID 0000-0001-7362-4787,

                                                                                                                             zhitomir.nursing@gmail.com

               АДАПТАЦІЯ НАУКОВИХ ДАНИХ ТА ЖИТТЄВИХ ФАКТІВ ДО ВИКЛАДАННЯ

                                       ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

             Стаття присвячена проблемі адаптації наукових даних та життєвих фактів до викладання предметів духовно-морального спрямування. Наводяться деякі наукові дані та життєві факти, котрі ілюструють окремі аспекти релігійного сприйняття дійсності.  Показано, що існує певне узгодження наукового й релігійного способів осягнення світу людиною. За таких умов обґрунтовується новий гносеологічний постулат, який демонструє розроблений новий метод компенсуючого пізнання. Аналіз пізнання дозволяє говорити про нього як про процес, що має амбівалентно-компенсуючий характер, оскільки пізнання виявляє дві стратегії – раціональну (науково-теоретичну) та ірраціональну (релігійно-міфологічну), які компенсують (анігілюють, поглинають) одна одну: кожна з поданих стратегій як окремо взятий процес виявляється нездатною до адекватного відображення світу, що передбачає взаємну компенсацію цих двох полярних способів відображення, осягнення й освоєння людиною самої себе та навколишнього світу. Отже, якщо наука й релігія постають дещо однобічними способами пізнання та освоєння світу людиною – відповідно раціонально-лівопівкульовим і ірраціонально-правопівкульовим – то «істина як єдність протилежностей» (С. Б. Церетелі) виявляється у фокусі взаємної компенсації результатів раціонального й ірраціонального стратегій пізнання світу.

Ключові слова: предмети духовно-морального спрямування, прагматично-технократична орієнтація сучасної молоді, глобалізаційно-технократичні тенденції сучасного світу, новий гносеологічний постулат, метод компенсуючого пізнання.

 

                       Alexander Voznyuk, Victor Shatylo. Adaptation of scientific data and life facts to the teaching of spiritual and moral subjects

                    The article is devoted to the problem of adapting scientific data and facts of life to the teaching of spiritual and moral subjects. Some scientific data and facts of life are illustrated that illustrate some aspects of the religious perception of reality. It is shown that there is a certain coordination of scientific and religious ways of comprehending the world by man. On this basis, a new epistemological postulate is substantiated, which demonstrates a new method of compensating cognition developed by the author. The analysis of cognition allows us to speak of it as a process that has an ambivalently compensating character, since cognition reveals two strategies - rational (scientific-theoretical) and irrational (religious-mythological), which compensate (annihilate, absorb) each other: each of the presented strategies as a single process is unable to adequately reflect the world by man, which involves the mutual compensation of these two polar methods of reflection, comprehension and assimilation by man of CSOs themselves and the world. Thus, if science and religion appear to be somewhat one-sided ways of knowing and assimilating the world by man - rationally left-hemispheric and irrationally right-hemispheric, respectively, then "truth as a unity of opposites" (S.B. Tsereteli) is in the focus of mutual compensation of the results of rational and irrational strategies knowledge of the world.

                     Key words: objects of a spiritual and moral orientation, pragmatic-technocratic orientation of modern youth, globalization-technocratic trends of the modern world, a new epistemological postulate, a method of compensating cognition.

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями.

Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми.

Мета статті.

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Текст статті.

Висновки та перспективи подальшого дослідження

 

                                                СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности. М.: Прогресс. 1990. 156 с.

2 Вознюк А. В. Постнеклассические рубежи педагогики будущего: учебное пособие. Житомир: Koob publications, 2019. 1149 с.

 

                                                                   REFERENCES

1. Vayntsvayg, P. Desyat zapovedey tvorcheskoy lichnosti [The Ten Commandments of a Creative Personality]. Moskva: Progress. 1990. 156 s. [in Russian].

2. Voznyuk, A. V.  Postneklassicheskiye rubezhi pedagogiki budushchego [Post-non-classical frontiers of pedagogy of the future]. Zhitomir: Koob publications. 2019. 1149 s. [in Russian].

 

2. ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ

Джерела у списку літератури слід подавати у алфавітному порядку, спочатку кирилицею, потім латиною, без нумерації. У тексті статті посилання позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється комою, наприклад, [6, с. 35]; декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад, [6; 7; 8], [8: 21; 9, с. 117]. Список починається підзаголовком «Список використаних джерел » (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру). Бібліографія повинна бути оформлена відповідно до вимог ВАК.

                                            СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Ісаєва М. О. Формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх менеджерів на базі контекстного підходу : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. Чебоксари, 2013. 24 с.

2. Болсуновська Л. М., Коротченко Т. В. Переваги використання інноваційної технології «Планування навчання у зворотному порядку» при розробці навчальної програми з дисципліни «Іноземна мова». Сучасні проблеми науки та освіти. 2011. № 5.

3. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Наук. ред. укр. видання д. пед. н., проф.. С. Ю. Ніколаєва. Київ : Ленвіт, 2003. 273 с.

4. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра (варіативна частина). Херсонський державний університет ; [редкол.: Мішуков О. В., Євтухова С. М., Скірко Ю. І., Тюхтенко Н. А., Федяєва В. Л., Карташова І. І.]. Херсон, 2011. 23 с.

5. Вересов Н. Н. Психология управления : учеб. пособие; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. Москва : МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2001. 222 c.

6. Harriet Isecke. Backwards Planning: Building Enduring Understanding Through Instructional Design. Shell Education, 2011. 192 p.

Список використаних джерел та літератури дублюється латиницею наступним чином: після заголовку REFERENCES  розташовується список, у якому вся інформація транслітерується, а назва джерела додатково перекладається англійською мовою та розміщується після транслітерованої назви в квадратних дужках:

                                                                         REFERENCES 

1. Isayeva M. O. Formuvannia inshomovnoyi komunikatyvnoyi kompetentnosti u maibutnikh menedzheriv na bazi kontekstnogo pidhodu [The Context-Based Approach to Developing Foreign Language Communicative Competence of Future Managers] :avtoref. dys. … kand. ped. nauk : 13.00.08. Isayeva M. O. Cheboksary, 2013. 24 s. [in Ukrainian].

2. Bolsunovska L., Korotchenko T. V. Perevahy vykorystannia innovatsiynoyi tekhnolohiyi «Planuvannia navchannia v zvorotnomu poriadku» pry rozrobtsi navchalnoyi program z dystsypliny «Inozemna mova» [The Beneftis of Applying the Innovative Technique of Backward Planning to Designing a Course Program of Foreign Language]. Suchasni Problemy Nauky ta Osvity. 2011.  # 5. [in Ukrainian].

3. Zahalnoyevropeiski rekomendatsiyi z movnoyi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia [Common European Framework of Reference for Languages Learning, Teaching, Assessment]. Nauk. red. ukr. vyd. d.ped.n., prof.. S.Yu. Nikolayeva. K.: Lenvit, 2003. 273 s. [in Ukrainian].

4. Osvitnio-kvalifikatsiyna kharakterystyka bakalavra (variatyvna chastyna) [Educational and Proficiency Level of Bachelor]. Khersonskyiderzhavnyiuniversytet; [redkol.: Mishukov V., Yevtukhova S. M., Skirko Yu. I., Tiukhtenko N. A., Fediayeva V. L., Kartashova I. I.]. Kherson, 2011. 23 s. [in Ukrainian].

5. Veresov N. Psykhologiya upravlieniya: uch. posobiye [Psychology of Management: Learning Guide]. N. N. Veresov ; Ros. akad. Obrazovaniya, Mosk. psychol.-sots. Institute. M. : MPSI ; Voronezh : MODEK, 2001. 222 s. [in Russian].

6. Harriet Isecke. Backwards Planning: Building Enduring Understanding Through Instructional Design. Shell Education, 2011. 192 s. [in English].

 

3.  ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ

Наукові статті, що надійшли до редакції проходять через інститут рецензування.

Форми рецензування статей: внутрішня; зовнішня.

Відповідальний редактор визначає відповідність статті профілю журналу і направляє її на рецензування двом фахівцям, докторам чи кандидатам наук, що мають близьку до теми статті наукову спеціалізацію. Автору статті не повідомляють, хто є рецензентом.

Терміни рецензування в кожному окремому випадку визначаються відповідальним редактором з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті.

У рецензії мають бути висвітлені наступні питання:

відповідність змісту статті заявленій у назві темі;

відповідність статті сучасним досягненням науково-теоретичної думки;

доступність статті читачам, на яких вона розрахована, з точки зору мови, стилю, розташування матеріалу, наочності таблиць, діаграм, малюнків тощо;

доцільність публікації статті з урахуванням наявних публікацій з теми;

визначення позитивних сторін і недоліків статті, виправлень та доповнень, що мають бути внесені автором;

відсутність запозичень з робіт інших дослідників без належного посилання на останніх;

висновок про можливість опублікування рукопису в журналі: "рекомендується", "рекомендується з урахуванням виправлення зазначених рецензентом недоліків" або "не рекомендується".

Рецензії завіряються відповідно до порядку, встановленого в установі, де працює рецензент.

Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією.

Статті авторів без наукового ступеня та аспірантів приймаються з рецензією наукового керівника або фахівця з науковим ступенем у зазначеній галузі знання.

Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар інформує про це автора і вказує терміни публікації.

Рецензії зберігаються у редакційній колегії наукового журналу.

Якщо стаття є результатом проєкту, фінансованого певною установою, цей факт обов’язково зазначається автором. Матеріали рецензуються протягом місяця, після чого автор повідомляється про рішення редколегії відносно публікації статті.
Редколегія не несе відповідальності за зміст публікацій. Відповідальність за зміст статей несе автор. Редколегія залишає за собою право перевірки статті на наявність плагіату та гарантує авторові захист авторських прав під час рецензування та розгляду статті редколегією. Процес рецензування є анонімним та забезпечує рівні можливості для всіх авторів, додаткових умов для публікації крім тих, що зазначені у цих правилах, не існує. Редколегія дотримується принципу вільного доступу до всіх матеріалів, що опубліковані у науковому журналі.

ПРОТИДІЯ ПЛАГІАТУ
Редакція повідомляє авторів, що вони несуть повну персональну відповідальність за автентичність змісту статей. З метою уникнення некоректних запозичень або використання результатів дослідження третіх осіб просимо авторів дотримуватись етики наукового цитування.
З метою протидії плагіату редакція здійснює наступні кроки:
- За рішенням відповідального редактора стаття перевіряється на наявність запозичень з робіт третіх осіб без відповідних посилань на джерело за допомогою комп’ютерної програми;
- Рецензент під час рецензування статті робить висновок про відсутність або наявність плагіату в статті.
Якщо в процесі обробки статті виявляється, що в статті наявний плагіат, стаття відхиляється.

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СТАТЕЙ:
1. Представлення статті для публікації вважається згодою автора на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет на офіційних сайтах наукового збірника "Нові технології навчання", НБУ імені В. І. Вернадського, ЖДУ імені Івана Франка.
2. Статті, що надходять, розглядаються редакційною колегією протягом місяця.
3. Редакційна колегія має право відправити статтю на додаткове рецензування.
4. Редакційна колегія має право здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, що надійшли, при необхідності скорочувати їх за погодженням з автором, або, якщо тематика статті становить інтерес для журналу, направляти статтю на доопрацювання автору.
5. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.